BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem w 2020 r.

122 482 125

+7,00%

do roku 2019


Dochody ogółem na mieszkańca w 2020 r.

5 757

+8,98%

do roku 20195 248,07

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

499,30

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

2 256,72

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

325,18

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Olecko w 2020 roku były wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 24,3 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy były wpływy z tytułu subwencji ogólnej (wykonane na poziomie 23,3 mln zł), a następnie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 19% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 74,36% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Olecko w 2020 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w wysokości blisko 14,2 mln zł. Drugie co do wielkości, były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę (głównie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), które wyniosły 4,5 mln zł. Wartość pozostałych dochodów podatkowych przekroczyła 29,3 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2020 r.


Dochody Gminy Olecko w 2020 r.


Struktura dochodów Gminy Olecko w 2020 r.WYDATKIWydatki ogółem w 2020 r.

129 908 905

+18,32%

do roku 2019


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2020 r.

6 096

+20,15%

do roku 20195 208,16

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

887,70

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-3 249 463

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

11 848 642

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach zrealizowanych wydatków, w 2020 r. Gmina Olecko najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Gmina wydatkowała na realizację zadań oświatowych ponad 38 mln zł co stanowiło ponad 29% wydatkowanych środków. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Drugim wydatkotwórczym obszarem funkcjonowania Gminy w 2020 r. była pomoc społeczna i wsparcie rodziny, które wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2020 r. zrealizowano je na poziomie 46,2 mln zł. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2020 r. wyniosło ponad 8,1 mln zł, co stanowiło blisko 6,26% wydatków budżetowych Gminy. Znaczące środki Gmina wydatkowała również w obszarze gospodarki komunalnej oraz transportu i łączności, co wiązało się z realizowanymi przez Gminę zadaniami inwestycyjnymi.

Główne kierunki wydatków Gminy Olecko w 2020 r.ZADŁUŻENIEKWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2020 r.

35 026 784

+6,06%

do roku 2019


Zadłużenie na mieszkańca w 2020 r.

1 644

+8,02%

do roku 2019-7 426 780

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

850 537

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

28,60%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

23 980,20

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Olecko na koniec 2020 r. wyniosło 35 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia Gminy wzrosła o ponad 6%. Wzrost zadłużenia Gminy Olecko jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej Gminy (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własnych do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). W odniesieniu jednak do wysokości uzyskiwanych dochodów zadłużenie stanowi 28,60%. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Olecko w 2020 r. wg ostatniej aktualnej zmiany