DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI I ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH


Kwota dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych przekazanej w 2020 r. na dzieci pełnosprawne w przedszkolach (bez uczniów niepełnosprawnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) wyniosła łącznie 3.337.840,47 zł. W Gminie Olecko w 2020 r. funkcjonowało 5 przedszkoli niepublicznych. Łącznie z ich usług korzystało 340 dzieci.


Dotacje dla przedszkoli niepublicznych w 2020 r. (bez uczniów niepełnosprawnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

*według Systemu Informacji Oświatowej stan na dzień 30.09.2020 r.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz uchwały Nr ORN.0007.5.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej podmiotom prowadzącym instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Olecko (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 554), udzielono dotacji celowej z budżetu w kwocie 263.400,00, z czego:

  • 125.100,00 zł dla Niepublicznego Żłobka Jedyneczka,

  • 138.300,00 zł dla Żłobka Smyczek.

W 2020 r. do żłobków uczęszczało średniorocznie 73 dzieci.