EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony został w dniach od 16 do 18 czerwca 2020 r. w formie pisemnej. Ósmoklasiści przystąpili do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  • języka polskiego,

  • matematyki,

  • języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 237 uczniów, w tym 39,24% uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wobec których zastosowano pomoc przy przeprowadzeniu egzaminu.


Egzamin ósmoklasisty w 2020 r.

Informacja o średnich procentowych wynikach uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty przez poszczególne szkoły na tle powiatu, województwa i kraju.