SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY


609

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

87,63%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

18,71

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,00

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2 095

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

99,10%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,37

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

9,9

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.


SYSTEM OŚWIATOWY GMINY OLECKO W 2020 R.


W 2020 r. Gmina Olecko była organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, 4 zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1 przedszkola publicznego w podziale na:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gąskach;

 • Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich;

 • Szkoła Podstawowa w Judzikach;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kijewie;

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.

Organizacja szkół (kl. I-VIII szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi) i przedszkola - stan na 30.09.2020 r.

Organizacja Zespołów Wychowania Przedszkolnego - stan na 30.09.2020 r.

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FUNKCJONOWANIE OLECKIEJ OŚWIATY W 2020 R.

W 2020 r. w okresie trwania pandemii COVID-19 przedszkole oraz szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olecko, funkcjonowały na zasadach i w oparciu o obowiązujące w danym okresie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.


Oleckie jednostki oświatowe, w ramach środków własnych, dokonały zakupu dodatkowych środków ochrony na łączną kwotę 30.059 zł. Zakupy dotyczyły m.in.: płynów dezynfekujących, rękawiczek, maseczek, przyłbic, fartuchów, zestawów do dezynfekcji, mat dezynfekcyjnych, dozowników do mydła, opryskiwaczy, żeli do rak, dezynfekujących mydeł w płynie, podajników do ręczników papierowych, wieszaków do płynów dezynfekujących, butelek na płyny dezynfekujące, termometrów bezdotykowych, osłon ochronnych na biurka, skrzynek na korespondencję, dzwonków zewnętrznych do drzwi oraz uchylnych koszy na śmieci.


W ramach działań Wydziału Edukacji w 2020 r. Gmina Olecko złożyła dwa wnioski (konkurs „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”) i otrzymała granty w wysokości 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. Dofinansowanie opiewało na kwotę w łącznej wysokości 194.942 zł.


W ramach projektu grantowego "Zdalna szkoła" zakupiono 29 sztuk poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 tablet na łączną kwotę 79.946 zł. Zakupiony sprzęt został przekazany 7 szkołom podstawowym:

 • SP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku: 14 laptopów,

 • SP nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku: 4 laptopy,

 • SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku: 2 laptopy,

 • SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach: 4 laptopy,

 • SP w Kijewie: 1 laptop,

 • SP w Babkach Oleckich: 4 laptopy,

 • SP w Judzikach: 1 tablet.


W ramach projektu grantowego "Zdalna szkoła+" zakupiono 29 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnym wyposażeniem na łączną kwotę 95.168 zł. Zakupiony sprzęt wraz z wyposażeniem (mysz, torba) został przekazany szkołom podstawowym:

 • SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku: 8 laptopów,

 • SP nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku: 3 laptopy,

 • SP nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – 4 laptopy,

 • SP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku: 6 laptopów,

 • SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach: 3 laptopy,

 • SP w Babkach Oleckich: 2 laptopy,

 • SP w Judzikach: 3 laptopy.


Dyrektorzy szkół na podstawie umów użyczenia przekazali do bezpłatnego używania uczniom otrzymany w ramach projektów grantowych sprzęt wraz z ich niezbędnym wyposażeniem. Wydatki na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” wyniosły łącznie 175.114 zł.

W grudniu 2020 r. Gmina Olecko otrzymała w ramach zwiększenia subwencji oświatowej 104.500 zł na wypłatę jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olecko oraz dla niepublicznej szkoły podstawowej. Ze wsparcia skorzystało 185 nauczycieli w wysokości 90.843 zł, ponadto za pozostałą kwotę 13.657 zł w szkołach miejskich zakupiono dodatkowy sprzęt do nauki zdalnej (5 laptopów, 2 klawiatury, 2 myszki, 4 kamerki, monitor).realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2020 r.DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obowiązkiem Gminy Olecko jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniom szkół podstawowych. Uczniom niepełnosprawnym gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych dowożono 570 uczniów z terenu Gminy Olecko, którym Gmina Olecko miała obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki. Łączna dzienna długość trasy przewozu uczniów wynosiła 1.069 km, z czego przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu pokonywał – 531 km, a 3 gminne autobusy szkolne, w tym 2 dostosowane do przewozu uczniów niepełnosprawnych, pokonywały 538 km. Na wszystkich trasach zapewniona była opieka nad przewożonymi uczniami. Ponadto, 2 rodziców dowoziło pojazdem będącym w ich dyspozycji 2 uczniów. Dla 14 dzieci zamieszkałych w Borawskich, dla których szkoła w Bakałarzewie stanowi ich obwód, zakupywano bilety miesięczne na przejazdy autobusem PKS. W roku szkolnym 2020/2021 zmieniła się organizacja dowozu uczniów do szkół – następuje poprzez zwrot rodzicom kosztów przejazdu ucznia środkami komunikacji publicznej.


ORGANIZACJA OPIEKI DLA UCZNIÓW

Świetlice szkolne:

 • funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych,

 • zapewniają uczniom niezbędną opiekę w miejskich szkołach w godzinach od 6:30 do 16:30, a w wiejskich szkołach w zależności od przyjazdu i odjazdu autobusów szkolnych,

 • ze świetlic szkolnych korzystało 670 uczniów.


Dożywianie uczniów:

 • z dożywiania korzystało 1.299 uczniów,

 • cena 1 posiłku wynosiła 3,50 zł,

 • posiłki przygotowywane były przez 4 placówki: SP1, SP2, SP w Gąskach oraz Przedszkole,

 • w ramach zdrowego odżywiania w szkołach prowadzono "Program dla szkół", z którego korzystało 1.078 uczniów.


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia Burmistrza (przyznawane w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko). W ramach realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko udziela się stypendiów Burmistrza Olecka uzdolnionym uczniom w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu szkolnego. Realizatorem zadania jest Urząd Miejski w Olecku, uczestnicy to uczniowie, którzy w ocenianym roku szkolnym (wniosek o przyznanie stypendium składa się za miniony rok szkolny) uczęszczali do klasy IV-VIII szkoły podstawowej, pobierali naukę w szkole podstawowej na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą uzyskane osiągnięcia, uzyskali ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne, uzyskali co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania, uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie nauki lub artystycznej lub sportu szkolnego. W 2020 roku za uzyskane osiągnięcia przez uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przyznano łącznie 20 stypendiów Burmistrza Olecka (11 w dziedzinie nauki, 6 w dziedzinie artystycznej, 3 w dziedzinie sportu szkolnego).

Stypendia Dyrektora szkoły (za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe):

 • na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty dyrektorzy szkół udzielili 150 stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce lub sporcie,

 • wysokość udzielonych stypendiów wyniosła od 30 zł do 212 zł. Wydatkowano łączną kwotę 12.388 zł.


Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, wszyscy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 korzystali z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.