GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2020 r.

753

-4,82%

do roku 20191 779

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

38

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

98

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


Podatki dla przedsiębiorców w 2020 r.

Stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Olecko stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego Gminy. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową Gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Olecka są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2020 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 753,05.ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w Gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Zmniejsza się liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy przez co procesy inwestycyjne są sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Olecko większa część powierzchni objęta jest MPZP, co roku podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek Gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


W 2020 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2. Ponadto przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kościuszki oraz obszaru "Sedranki III".60

Liczba MPZP

obowiązujących

1

Liczba planów

uchwalonych

1 650

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

61,86%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


TERENY ZIELONE

W ramach realizowanych inwestycji w Gminie Olecko w 2020 roku przeprowadzono nasadzenia. W obszarze między boiskiem treningowym a stadionem miejskim w Olecku na terenie MOSiR posadzono 24 drzewa, 16 krzewów, 251 traw ozdobnych oraz 12.116 m² trawników dywanowych. Wzdłuż "Wiewiórczej Ścieżki" do plaży miejskiej "Skocznia" przybyło 200 paproci, 160 krzewów oraz napis na murze oporowym wykonany z roślinności z wykorzystaniem systemu zielonych ścian z mchu. Przy stacji paliw na Osiedlu Siejnik przybyło 69 drzew, 151 krzewów oraz 2.265 m² trawników dywanowych. Staw na tym samym osiedlu został wzbogacony o 136 sztuk roślin, 16 drzew, 338 m² łąki kwietnej oraz 3.057 m² trawników dywanowych. Staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego od 2020 roku posiada 3.821 sztuk nowych krzewów, bylin i traw ozdobnych oraz 3.912 m² trawników dywanowych. Przy stawie kolejowym na ul. Wojska Polskiego nasadzono 22 drzewa gatunków rodzimych, 669 m² łąki kwietnej oraz 1277 m² trawników dywanowych. Teren przy szosie do Krupina od 2020 roku posiada 73 sztuki nowych lip drobnolistnych, 3 zadrzewienia grupowe oraz 2 zadrzewienia kępowe składające się na łączną liczbę 449 sztuk nowych drzew oraz 4621 m² łąk kośnych naturalnych bez ingerencji w skład gatunkowy. Skwer przy ul. Młynowej wzbogacił się o 6 drzew, 10 krzewów, 2 połacie łąki kwietnej oraz 152 m² trawników dywanowych. Z kolei na terenie przy Alei 450-lecia Olecka nasadzono 515 m² trawników. Ponadto zadanie "Zwiększenie różnorodności i biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega" objęło nasadzenie 34 drzew i 102 krzewów, 1.749 m² łąk parkowych oraz 12.296 m² trawników.44

Powierzchnia terenów zieleni (ha)


29

Powierzchnia lasów gminnych (ha)


9 056

Powierzchnia terenów chronionych (ha)