INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


WODA I ŚCIEKI653 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,87 km

nowej sieci

wodociągowej

16 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

89,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

692 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

8 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

63,2%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2020 r.

4 223 260

+23,15%

do roku 2019


Bilansowanie systemu w 2020 r.


Na terenie Gminy Olecko stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest przez Związek Międzygminny "Gospodarka komunalna". W 2020 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała na kwotę 127.689,51 zł. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują następujące stawki, tj. 16,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości, zaś 64,00 zł (+32,00zł w stosunku do 2020r. ) za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.


6 356,90

Odebrane odpady

komunalne (tony)

1 002,70

Odebrane odpady

segregowane (tony)

5 354,20

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2020 r.TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2020 r.

9 261 537

+226,51%

do roku 2019


Wzrost wydatków Gminy Olecko o ponad 200% w obszarze transportu i łączności w 2020 r. w stosunku do roku poprzedniego jest wynikiem zwiększenia aktywności inwestycyjnej Gminy w tym obszarze. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. wyniosły 1,4 mln zł podczas gdy w 2020 r. zrealizowano je na poziomie 7,1 mln zł. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę w obszarze transportu i łączności w 2020 r. można zobaczyć w zakładce Inwestycje.


34

Liczba linii

autobusowych

X

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych

1 047,03

Długość linii

autobusowych (w km)

2

Liczba nowych

lamp ulicznych


Struktura wydatków na transport i łączność w 2020 r.1,83

Długość wybudowanych

chodników (w km)

2,02

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

6,13

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

106

Liczba zmodernizowanych

lamp ulicznych


Nowa droga w Dąbrowskich oficjalnie oddana 18 czerwca 2020r.

Nowa droga w Dąbrowskich oficjalnie oddana 18 czerwca 2020 r.GOSPODARKA MIESZKANIOWA322

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2020 r.

33

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.

12

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2020 r.


22

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

20

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.

11

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2020 r.


0,3

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

0,3

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2020 r. (ha)

0,3

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2020 r. (ha)
OCHRONA ŚRODOWISKAW 2020 r. Gmina Olecko pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu „Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko”. Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału terenów zielonych w mieście Olecko jako miejsca wypoczynku i rekreacji oraz aktywnej ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu powstaną cztery ścieżki edukacyjne, nowe nasadzenia, budki lęgowe i hotele dla owadów. Cały obszar terenów rekreacyjno-wypoczynkowych będzie przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych.

Inwestycją objęte są następujące tereny zielone: skwer przy rzece przy ul. Młynowej, staw przy ul. Orzeszkowej/Żeromskiego w Olecku, staw na Osiedlu Siejnik, otoczenie przy Stacji Paliw na Osiedlu Siejnik, skarpa wzdłuż „Wiewiórczej Ścieżki” do plaży miejskiej „Skocznia”, obszar między boiskiem treningowym a stadionem miejskim w Olecku na terenie MOSiR, teren przy Szosie do Krupina, staw przy ul. Wojska Polskiego w Olecku, teren przy Alei 450-lecia Olecka.Teren objęty realizacją inwestycji - Szosa od Krupina

Teren objęty realizacją inwestycji - Szosa od Krupina