MIESZKAŃCY


Liczba mieszkańców na koniec 2020 roku

21 311

-1,82%

do roku 2019610

Zameldowania na

pobyt stały

822

Wymeldowania

pobytu stałego

190

Liczba

urodzeń

239

Liczba

zgonówLiczba ludności Gminy Olecko w 2020 roku zmniejszyła się o 1,82% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek ten, spowodowany jest przewagą osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Znaczenie ma również przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat