REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2020 roku przez Gminę Olecko w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025 roku, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Burmistrza w 2020 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.19


dokumentów i programów strategicznych Gminy były realizowanych w 2020 roku,
w tym:
2

z obszaru

ochrony środowiska

6

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

kultury fizycznej

3

z obszaru

oświatyKrótki opis realizacji


Strategia ROZWOJU MIASTA I GMINY OLECKO DO ROKU 2025

Niniejsza Strategia wyznacza długofalowe cele i zamierzenia związane z rozwojem Gminy. W 2020 roku podjęto szereg działań, które były ściśle związane z założeniami przyjętymi w niniejszym dokumencie strategicznym. Zadania realizowane w 2020 roku to w szczególności:

 • budowa i przebudowa dróg gminnych (przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dzięgiele; budowa drogi gminnej w m. Możne; budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych; budowa ulicy Słonecznej - projekt; budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653; przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże; budowa drogi gminnej w m. Lipkowo);

 • remont pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 6 w Olecku;

 • rozwój e-Usług w Gminie Olecko;

 • wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1;

 • modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku;

 • przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku;

 • zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku;

 • zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko;

 • Gęsia Zatoka – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytulskim;

 • zagospodarowanie terenu przy budynkach Ślepie 5, 6, 7, 8 - dz. nr 231 (FS);

 • budowa placu zabaw w Zatykach (FS);

 • zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Babkach Oleckich (FS)

 • budowa budynku gospodarczego Dąbrowskie II (FS)

 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w poszczególnych miejscowościach.

Ponadto realizowano szereg programów i dokumentów strategicznych, związanych z wykonywaniem zadań własnych Gminy, które zostały szczegółowo opisane poniżej.


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

W ramach realizacji założeń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olecko uchwalonego Uchwałą nr ORN.0007.94.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn. zm., w 2020 roku uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2.


PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY OLECKO NA LATA 2016-2020

W ramach realizacji programu w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • sprzedano 6 lokali na rzecz najemców;

 • przeprowadzono modernizację ogrzewania w budynku komunalnym - Plac Wolności 11a;

 • zmodernizowano elewację budynku komunalnego - Dąbrowskie 5;

 • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w 10 lokalach;

 • przeprowadzono remont/wymianę instalacji elektrycznych - 3 lokale;

 • zmodernizowano ogrzewanie lokali mieszkalnych na centralne ogrzewanie gazowe - 3 lokale.

Na zadania związane z gospodarką mieszkaniową w 2020 roku przeznaczono środki w wysokości 2.351.075,50 zł.


GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021

Niniejszy program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.27.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. Zadania realizowane w ramach Programu koncentrują się na utworzeniu systemu opieki nad dziećmi oraz wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W ramach Programu Wspierania Rodziny w 2020r. realizowano m.in. następujące zadania:

 • diagnozowanie problemów i potrzeb rodzin, podejmowanie wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia dobra dzieci, monitorowanie rodzin z grup ryzyka (w 2020r. objęto wsparciem 760 rodzin w tym 720 dzieci);

 • wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza zagrożonych odebraniem dzieci i umieszczeniem w pieczy zastępczej w formie: asystentury rodzinnej; pracy socjalnej (w 2020 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 16 rodzin);

 • organizowanie różnorodnych form edukacji rodziców (grupy samopomocowe, warsztaty kompetencji i umiejętności wychowawczych, szkolenia z zakresu pielęgnacji noworodka, prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym) - z dostępnego wsparcia skorzystało 36 rodzin;

 • zapewnienie poradnictwa specjalistycznego (35 osób objęto pomocą psychologiczną, 13 osób objęto poradnictwem pedagogicznym, 24 osoby objęto wsparciem prawnym);

 • organizowanie różnorodnych form integracji rodzin w społeczności;

 • zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom w trudnej sytuacji materialnej;

 • prowadzenie i rozwijanie placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, streetworkingu).


GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY OLECKO NA 2020 ROK

Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Olecko, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

W 2020 roku realizowano następujące cele szczegółowe Programu:

Cel 1 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

 • liczba osób korzystających z dodatkowych zajęć terapeutycznych - 54 (założenia - 15);

 • liczba badań psychiatryczno-psychologicznych - 17 (założenia - 35);

 • liczba wniosków do sądu o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego - 12 (założenia - 35);

 • ilość przeprowadzonych rozmów motywujących - 39 (założenia 50).

Cel 2 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

 • liczba świadczeń z zakresu pomocy specjalistycznej, w tym instruktora, prawnika i psychologa - 345 (założenia - 300);

 • liczba przeszkolonych osób - 22 (założenia - 20).

Cel 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

 • liczba dzieci uczestniczących w spotkaniach i koncertach profilaktycznych - 0 (założenia - 1000);

 • liczba dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego - 88 (założenia - 40);

 • liczba dzieci korzystających z wypoczynku z elementami profilaktyki - 68 (założenia - 50).

Cel 4 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

 • liczba przeszkolonych członków Komisji - 6 (założenia - 6).

Cel 5 - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Z uwagi na pandemię nie przeprowadzono kontroli placówek. Zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych”, w którym wzięło udział 25 sprzedawców. Przeprowadzono badanie terenowe "Tajemniczy klient" w placówkach zajmujących się sprzedażą alkoholu połączone ze szkoleniem sprzedawców. Działaniem zostały objęte 44 punkty sprzedaży na terenie gminy Olecko.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 440.607,48 zł.


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2019-2022

Celem głównym Programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków na terenie Gminy Olecko, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia z już istniejącymi problemami.

W 2020 roku realizowano następujące cele szczegółowe Programu:

Cel 1 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem:

 • liczba osób korzystających z zajęć terapeutycznych - 3 (założenia - 5).

Cel 2 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej:

 • liczba przeszkolonych osób - 14 (założenia 10);

 • liczba superwizji pracowników socjalnych - 5 razy w IV kwartale (założenia - grupa 1 raz na kwartał).

Cel 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

 • liczba dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych - 20 (założenia - 20). W 2020 roku zawarto 2 umowy, z powodu zwolnienia lekarskiego prowadzącej, a następnie wprowadzenia stanu epidemii z zaplanowanych 11 i 12 godzin zajęć, w obu przypadkach odbyły się tylko po 3 godziny zajęć.

Cel 4 - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii:

 • liczba osób objętych działalnością informacyjno-edukacyjną z zakresu uzależnienia od narkotyków - 300 (założenia - 60)

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 15.144,89 zł.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK GMINY OLECKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Rada Miejska w Olecku uchwałą Nr ORN.0007.113.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. przyjęła roczny program współpracy na 2020 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W 2020 r. ogłoszono 5 konkursów na dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Konkursy dotyczyły zadań z zakresu upowszechniania turystyki, zdrowia, kultury, kultury fizycznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także ochrony i promocji zdrowia. Łącznie w ramach konkursu ofert złożono 30 ofert, oraz 4 oferty złożono w trybie art. 19 a ustawy. W 2020 r. podpisano 25 umów z sektorem pozarządowym (w tym 1 w trybie art.19 a) na realizację zadań publicznych, kwota zrealizowanych dotacji wyniosła 372.276,29 zł. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszego Programu przedstawiono w zakładce Współpraca z NGO.


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY OLECKO NA LATA 2016-2025

W 2020 roku realizowano zadania w obrębie wyznaczonych celów strategicznych programu, m.in.:

Cel I - Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

 • prowadzenie procedur Niebieskiej Karty;

 • zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień alternatywnych form wypoczynku letniego i zimowego (liczba dzieci korzystających - 105);

 • podnoszenie kompetencji pracowników socjalnych oraz poziomu wiedzy społeczności lokalnej na temat uzależnień i zjawisk przemocy oraz metod zapobiegania;

 • upowszechnianie programów i form pomocy dla osób doświadczających przemocy.

Cel II - Budowanie systemu wsparcia rodzin mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

 • realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" - liczba dzieci dożywionych w ramach programu - 412;

 • realizacja projektów i kampanii: "Przestrzeń rodziny", "Biała wstążka"; "Otwarte drzwi";

 • pomoc stypendialna (408 przyznanych stypendiów socjalnych i 1 zasiłek szkolny);

 • pomoc finansowa i materialna dla rodzin w trudnej sytuacji;

 • wspieranie rodzin doświadczających trudności oraz podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia funkcjonowania dzieci w rodzinie.

Cel III - Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i bezdomności:

 • organizowanie prac społecznie użytecznych;

 • aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych;

 • świadczenie pomocy osobom bezdomnym (pomoc w formie schronienia - 10 osób, posiłek - 26 osób).

Cel IV - Budowanie systemu oparcia społecznego seniorom i osobom niepełnosprawnym:

 • utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych - w styczniu 2020 roku rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Senior+;

 • zapewnienie miejsc pobytu w DPS osobom wymagającym całodobowej opieki (52 osoby);

 • realizacja projektów i kampanii: "Kawiarenka dla Seniora", "Wspieraj Seniora", "Biała wstążka. Stop przemocy", "Aktywny Senior w Gminie Olecko", "Asystent osoby niepełnosprawnej", "Opieka 75+", "Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych".


STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W GMINIE OLECKO NA LATA 2014-2020

W ramach realizacji Strategii, podjęto następujące działania w 2020 roku:

 • wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1;

 • zwiększenie różnorodności biologicznej fauny i flory dorzecza rzeki Lega w Olecku;

 • zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze miasta Olecko;

 • Gęsia Zatoka – zagospodarowanie terenu nad jeziorem Przytulskim;

 • budowa placu zabaw w Zatykach;

 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w poszczególnych miejscowościach gminnych (zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego);

 • promocja aktywności fizycznej podczas Active Festival Olecko;

 • realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;

 • Amatorskie Turnieje Badmintona;

 • Maratony Kresowe;

 • wyprawy rowerowe z Burmistrzem Wiewiórczą Ścieżką.


PROGRAM ROZWOJU USŁUG EDUKACYJNYCH W GMINIE OLECKO NA LATA 2015-2020

W ramach realizacji Programu Rozwoju usług Edukacyjnych w Gminie Olecko na lata 2015-2020 podjęto w szczególności następujące działania:

 • wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej Boiska Orlik przy SP1;

 • modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku (przy ul. Zielonej 1);

 • przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku;

 • realizacja projektu pt. „Klucze do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku;

 • realizacja projektu pt. „Z głową w cyfrowy świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku;

 • realizacja projektu pt. „Kompetencje sekretem sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku;

 • realizacja projektu pt. „Aktywna Szkoła II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach;

 • realizacja projektu pt. „Kreatywne Przedszkole” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach;

 • realizacja projektu pt. „Przedszkolak otwarty na świat” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Judzikach;

 • realizacja projektu pt. „Akademia Twórczego Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Babkach Oleckich;

 • realizacja projektu pt. „Nasze Krasnale to Bystrzaki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku;

 • realizacja projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLECKO

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej podjęto następujące działania:

 • Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry oraz odcinka Świdry - Dzięgiele;

 • Budowa drogi gminnej w m. Możne;

 • Budowa drogi gminnej w Gordejkach Małych;

 • Budowa ulicy Słonecznej - projekt;

 • Budowa drogi gminnej Dąbrowskie - droga wojewódzka nr 653;

 • Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Giże;

 • Budowa drogi gminnej w m. Lipkowo;

 • Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku przy ul. Zielonej 1;

 • Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku.


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLECKO NA LATA 2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023

W ramach niniejszego Programu podjęto następujące działania w 2020 roku:

 • przebudowa dróg gminnych i powiatowych;

 • częściowa modernizacja oświetlenia;

 • wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne.


LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POBIERAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY OLECKO

W ramach realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko udziela się stypendiów Burmistrza Olecka uzdolnionym uczniom w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu szkolnego. Realizatorem zadania jest Urząd Miejski w Olecku, uczestnicy to uczniowie, którzy w ocenianym roku szkolnym (wniosek o przyznanie stypendium składa się za miniony rok szkolny) uczęszczali do klasy IV-VIII szkoły podstawowej, pobierali naukę w szkole podstawowej na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą uzyskane osiągnięcia, uzyskali ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne, uzyskali co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania, uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie nauki lub artystycznej lub sportu szkolnego.

W 2020 roku za uzyskane osiągnięcia przez uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 przyznano łącznie 20 stypendiów Burmistrza Olecka (11 w dziedzinie nauki, 6 w dziedzinie artystycznej, 3 w dziedzinie sportu szkolnego).


STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY GMINY OLECKO NA LATA 2020-2025

W ramach realizacji niniejszej Strategii, w 2020 roku podjęto następujące działania:

 • modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku przy ul. Zielonej 1;

 • przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku;

 • realizacja projektu pt. „Klucze do sukcesu II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku;

 • realizacja projektu pt. „Widzę i pamiętam, robię i rozumiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku;

 • realizacja projektu pt. „Aktywna Szkoła III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach;

 • realizacja projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OLECKO

W ramach działań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi w 2020 roku :

 • wysterylizowano 124 psy i 164 koty;

 • chipowaniu poddano 98 psów.

Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 83.533,24 zł, w tym:

 • opłata za utrzymanie psów w schronisku (Bystry k/Giżycka) -51.312,24 zł,

 • usługi weterynaryjne – chipowanie i sterylizacje – 13.021,00 zł,

 • kastracja sterylizacja psów i kotów z Gminy Olecko, zwiększony fundusz – 19.200,00 zł.


PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" EDYCJA 2019-2022

Program ten zapewnił usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Usługi asystenta polegały głownie na wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, świątynie, urzędy, lekarz). Wyjściu/dojazdach na rehabilitacje/zajęcia terapeutyczne, zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, wystawy itp.). Uczestnik nie ponosił odpłatności za usługę asystenta. Usługi mogły być realizowane przez 7 dni w tygodni w godz. 7.00-22.00. W 2020r. w Programie uczestniczyło 13 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 11 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; pomoc w formie asystenta świadczyło 11 osób. Koszt realizacji Programu to 105.684,35 zł.


PROGRAM OSŁONOWY "TELEOPIEKA DLA POTRZEBUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OLECKO" NA LATA 2020-2025

W 2020 roku, na mocy Uchwały Nr ORN.0007.107.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Olecko" na lata 2020-2025, realizowany był program usług opiekuńczych w formie Teleopieki. Celem programu jest zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Operacyjno-Alarmowego i jego gotowości do wykonywania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału od osoby objętej usługami teleopiekuńczymi za pośrednictwem "czerwonego przycisku alarmowego". Centrum Operacyjno-Alarmowe o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie powiadamia osobę wskazaną w karcie informacyjnej przez seniora, w razie konieczności wzywa karetkę pogotowia, policję albo straż pożarną. W roku 2020 wsparciem objęto 23 osoby w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, w szczególności osoby samotne i chore. Bieżący monitoring efektywności usług wskazuje, że w 2 przypadkach wezwana na czas pomoc uratowała życie osobom objętym teleopieką. Na ten cel Gmina Olecko w 2020r. przeznaczyła 9.844 zł.


gminny PROGRAM przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2025

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025 został przyjęty uchwałą nr ONR.0007.62.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2019r. Określa on zadania w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sformułowane w oparciu o działania wyznaczone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz sporządzoną diagnozę lokalną. Celem głównym Programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększanie efektywności udzielanej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy.

Realizacja Programu w 2020 roku odbywała się m.in. poprzez:

 • działania profilaktyczne i edukację społeczną (Ogólnopolska Kampania "Tydzień Pomocy dla Ofiar Przestępstw", Kampania "Białej Wstążki", program profilaktyczny "Bezpieczny przedszkolak", program profilaktyczno-wychowawczy "Strażnicy Uśmiechu");

 • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie skutecznej ochrony i pomocy (funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych - w 2020 roku Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powołała 73 grupy robocze; 94 rodziny objęte były procedurą Niebieskiej Karty);

 • poprawę jakości działań interwencyjnych i korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc (udzielanie konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, kierowanie do placówek lecznictwa odwykowego i na terapie odwykowe, realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy);

 • poprawę jakości działań profilaktycznych i terapeutycznych specjalistów zajmujących się pomocą rodzinie doświadczającej przemocy (szkolenia dla pracowników; opracowanie materiałów instruktażowych i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach przemocy w rodzinie).


PROGRAM OSŁONOWY "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023

W 2020 roku MOPS realizował Program "Posiłek w szkole i w domu". Pomoc w formie dożywiania udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz osobom dorosłym, starszym. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bądź rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Program realizowany był zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. W ramach Programu wydatkowano kwotę 820.000 zł w tym 650.000 zł dotacji oraz 170.000 zł (20% dotacji) udział środków własnych. Ze środków Programu opłacono na podstawie przeprowadzonych rodzinnych wywiadów środowiskowych dożywianie dla 412 dzieci (łącznie 20498 posiłków szkolnych) na kwotę 97.343 zł. Ponadto na podstawie decyzji dyrektora szkoły, bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego z posiłku skorzystało 49 dzieci na łączną kwotę 4.362 zł. Dowóz posiłków do szkół wyniósł 32.984 zł. Udzielono również pomocy w formie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób dorosłych w stołówce Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi" w Olecku dla 84 osób na łączną kwotę 97.133,10 zł. W ramach Programu przyznano osobom/rodzinom również świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności.