ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN


Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

43 989 139
+12,87%
do roku 2019Znaczący wzrost wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2020 r. wiąże się ze znaczącym wzrostem wydatków Gminy Olecko na wypłatę świadczeń wychowawczych. W 2019 r. na ten cel wydatkowano 31,6 mln zł podczas gdy w 2020 r. wydatki te wyniosły ponad 36,2 mln zł. W 2020 roku dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2019. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.36 254 169

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

1 702 050

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

57 264

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2020 r.

W 2020 r. ze środków rządowego programu "Rodzina 500+" skorzystało 4.302 dzieci. Na wskazany cel wydatkowano 24.144.322 zł. Z kolei świadczenie "Dobry Start 300+" objęło 2.802 dzieci. Całkowita kwota świadczenia wyniosła 840.900 zł.


Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2020 r.


Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Olecko w 2020 r. były długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W 2020 r. najczęściej z usług ośrodka korzystały osoby długotrwale chore i z niepełnosprawnością.


Pomocą społeczną w 2020 r. objęto 1.126 rodzin tj. 1.727 osób w rodzinie. Świadczeniami pieniężnymi objęto 577 rodzin a niepieniężnymi 629 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 652 rodzin.Wybrane projekty realizowane przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Dzienny Dom Senior +

Działalność Domu rozpoczęła się od 01.01.2020 r. Dzienny Dom Senior + jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Olecko, kobiet i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji i włączenia społecznego zwanych dalej uczestnikami. Dom posiada 16 miejsc dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Siedziba Domu mieści się w budynku przy ul. Parkowej 7 w Olecku. Funkcjonowanie Domu współfinansowane jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Grafika przedstawia logo programu senior plus.

Jednym z głównych celów działalności Dziennego Domu jest aktywizacja poprzez organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu. W placówce organizowane były: zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia plastyczne, techniczne, filmoterapia, muzykoterapia, silvoterapia, terapia ruchowa, rehabilitacja. Organizowane terapie pozwoliły na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowały i zaangażowały seniorów w działania samopomocowe i rozwijanie wolontariatu. Nawiązaliśmy współpracę z Oleckim Domem Dziecka, Oleckim Klubem Seniora, Związkiem Emeryta i Rencisty, Lokalnym Zespołem Sedranianki, grupą Streetworking Olecko. Organizowane były wyjazdy do lasu, grill, ognisko, dyskoteki. Uczestnicy Dziennego Domu zorganizowali wraz z grupą Streetworking Olecko warsztaty plastyczne na Activfestival.

Dzienny Dom Senior+ - uczestnicy
Warsztaty Dom Dzienny Senior+

Z uwagi na stan epidemii przez ponad pół roku funkcjonowanie Domu było zawieszone. Czasowe zawieszenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w roku 2020 dla placówek działających m.in. w ramach Programu „Senior+” miało miejsce od 12 marca 2020r. do 15 czerwca 2020r. oraz od 24 października 2020r. do 31 grudnia 2020 r.


Podczas zawieszenia działalności Dziennego Domu Senior+ były świadczone następujące usługi:

  • dowożenie posiłków do miejsca zamieszkania uczestników;

  • pomoc w zakupach osobom które zgłosiły taką potrzebę;

  • pomoc w wypisaniu recept lekarskich i ich realizacji;

  • pomoc w ustaleniu wizyt lekarskich, utrzymywanie kontaktu telefonicznego z mieszkańcami - rozmowy na temat: zdrowia, form spędzania czasu wolnego, terapii które można realizować samodzielnie w domu;

  • dostarczenie do domu uczestników niezbędnych materiałów do prowadzenia terapii do domu uczestników; rozmowy telefoniczne zmniejszające poczucie osamotnienia.Kawiarenka dla seniora

MOPS do 31 maja 2020 r. realizował projekt socjalny pt. „Kawiarenka dla Seniora”. Odbiorcami byli mieszkańcy Gminy Olecko powyżej 60 roku życia, bez względu na wysokość posiadanego dochodu. Ośrodek wydawał kupony uprawniające do zakupu kawy i herbaty za symboliczną złotówkę. Podstawowym celem działań było zwiększenie aktywności seniorów w społeczności lokalnej oraz umożliwienie tej grupie osób pełniejszego udziału w życiu społecznym naszego miasta.


Niestety z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem COVID-19 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku 17 marca 2020 r. zawiesił wydawanie kuponów uprawniających do zakupu kawy lub herbaty za symboliczne 1 zł w wybranych lokalach. Mimo to, w czasie aktywności wydano 392 kupony tj. ok. 16% więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


Zdjęcie przedstawia dwie filiżanki na stole. Obok rozsypane są ziarna kawy oraz orzechy.Zdjęcie przedstawia robienie zakupów w sklepie wielkopowierzchniowym.

Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program ma na celu zapewnienie systematycznej pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym poprzez równomierną dystrybucję artykułów spożywczych przez Caritas. Zadaniem Ośrodka było kwalifikowanie osób potrzebujących i wydawanie skierowań do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. Skierowania otrzymywały osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekraczał 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie, natomiast od 26.11.2020 r. pomoc żywnościowa została skierowana do osób i rodzin, gdzie dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.542zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.162 zł dla osoby w rodzinie. Pracownicy socjalni wydali łącznie 285 skierowań (w tym dla osób potrzebujących a pozostających w kwarantannie domowej); pracownicy MOPS, pracownicy socjalni realizowali również to działanie poprzez organizację dowozu paczek zwłaszcza dla osób starszych, samotnych, będących w kwarantannie.


„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Program ten zapewnił usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Usługi asystenta polegały głównie na wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, świątynie, urzędy, lekarz), wyjściu/dojazdach na rehabilitację/ zajęcia terapeutyczne, zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązania kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, wystawy itp.). Uczestnik nie ponosił odpłatności za usługę asystenta. Usługi mogły być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-22.00. W 2020 roku w programie uczestniczyło 13 osób ze stopniem znacznym oraz 11 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności; pomoc w formie asystenta świadczyło - 11 osób.


Zdjęcie przestawia osobę na wózku inwalidzkim