PODSUMOWANIE REALIZACJI UCHWAŁ RADY Miejskiej


REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej - OBSZARY


W 2020 roku Rada Miejska w Olecku podjęła 141 uchwał. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę dotyczyła finansów Gminy. Na mocy uchwał dokonywano zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy, udzielano też pomocy finansowej innym jednostkom.


Drugim z najczęściej poruszanych przez Radę obszarów były kwestie organizacyjne i ustrojowe. Na ich mocy dokonano zmian w Statucie Gminy Olecko, tworzono oraz nadawano statut poszczególnym Osiedlom, powoływano członków poszczególnych Komisji oraz rozpatrywano różnego rodzaju skargi i petycje.


Wiele uchwał dotyczyło również spraw z zakresu gospodarki przestrzennej oraz kwestii nieruchomościowych.Realizacja uchwał Rady Miejskiej