ocena ogólna - BUDŻET
KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Olecko na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym pozycja Gminy w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca, udziału wydatków na administrację w wydatkach bieżących oraz udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ogóle wydatków bieżących, które uzyskują wartości korzystniejsze niż większość jednostek należących do grupy porównawczej. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 3%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 3-5% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Gminy Olecko, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2018 r. wynosiły480,70 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2016-2018) a w 2020 r. 719,97 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2018-2020).Wskaźniki w obszarze BUDŻET