ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNAKRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej znaczącej poprawie uległ wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. Duże znaczenie w tym obszarze odgrywa aktywność Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2020 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 57,30 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2018 r. wyniosła 29,84 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2016-2018). Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (wydatki wzrosły z 150,52 zł na mieszkańca do 185,65 zł na mieszkańca). Wskazać również należy na jeden z wyższych wskaźników bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Olecko, w porównaniu do gmin w grupie porównawczej. Aktywności ze strony władz Gminy w obszarze związanym z infrastrukturą wymaga działalność inwestycyjna w obiekty kultury i sportu oraz działalność w obszarze dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.
Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA