OCENA OGÓLNA - MIESZKAŃCY
KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej, uległa poprawie sytuacja Gminy związana z zapewnieniem zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Wartości wskaźników wskazują na wzrost udziału ludzi młodych na rynku pracy, co dobrze rokuje z punktu widzenia umacniania kapitału demograficznego na rynku pracy w długim okresie. Pod względem wartości większości wskaźników demograficznych sytuację Gminy należy określić jako średnią. W przypadku wskaźnika liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym czy liczby mieszkańców w wieku szkolnym wskaźniki przyjmują wartości wyższe niż w przypadku 50-60% jednostek w grupie porównawczej. Z kolei w przypadku wskaźnika salda migracji czy liczby mieszkańców w wieku kreatywnym wskaźniki przyjmują wartości niższe niż 50% jednostek w ramach grupy porównawczej, co de facto wpływa na średnią ocenę Gminy w tym obszarze. Ponadto w sprzyjającej sytuacji znajdują się wskaźniki dotyczące dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych per capita, mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz przyrostu naturalnego. Świadczy to o korzystnej strukturze demograficznej Gminy Olecko.Wskaźniki w obszarze MIESZKAŃCY