ocena ogólna - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN
KRÓTKA OCENA GMINY

W 2020 r. Gmina Olecko w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Olecko wyróżnia korzystna zmiana jaka nastąpiła w przypadku odsetka wysokości dotacji przekazywanych na realizację zadań zleconych. Poprawa sytuacji Gminy nastąpiła również w przypadku odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Znacznej poprawie, choć nadal wymagającej uwagi, uległa wysokość realizowanych przez Gminę wydatków inwestycyjnych w obiekty ochrony zdrowia. Zwiększonej aktywności ze strony władz Gminy Olecko w obszarze związanym z pomocą społeczną wymaga współpraca z organizacjami pozarządowymi. Jak wynika z danych, wydatki jakie Gmina realizowała w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi uległy zmniejszeniu, ponadto były jednymi z niższych w porównaniu do gmin należących do grupy porównawczej.Wskaźniki w obszarze
ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE DLA RODZIN